ششمین همایش ملی آموزش

 دانشگاه شهید رجایی برگزار می کند:

ششمین همایش ملی آموزش

محورهای همایش

    روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، انسانی) تربیت بدنی و هنر

  • تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
  • آموزش و خلاقیت
  • آموزش و فناوری اطلاعات
  • آموزش و ارزشیابی
  • آموزش و کارآفرینی
  • آموزش فنی و حرفه ای
  • تاثیر عوامل محیطی بر آموزش
  • روش های نوین آموزش
    محققان محترم می توانند در زمینه سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش نیز نسبت به ارائه مقاله اقدام نمایند

 تاریخ برگزاری

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید