شیوه منبع نویسی

یکی از شرایط تحقیق استفاده از منابع است و برای جمع آوری اطلاعات جهت انجام هر نوع پژوهش علمی استفاده از روش های ماخذنویسی ضروری است. روش های ماخذنویسی همانند روش های پژوهش گوناگون و متنوع است و نوشته های علمی معتبر پایان متن فهرستی از منابع مورد استفاده را فراهم می آورند که برای آگاهی نسبت به آثار عمده یک موضوع بسیار مفیدند و هرگز نباید آنها را نادیده گرفت.

در ادامه برای آشنایی با شیوه منبع نویسی به روش APA  اینجا را کلیک کنید

/ 0 نظر / 30 بازدید