مقاله و انواع آن

مقاله مروری

در مقالات مروری ،نتایج ارائه شده در نوشتارهای علمی درباره موضوعی خاص جمع بندی و ارزیابی می شود. این نوع مقاله ممکن است هر چیزی را مورد بررسی قرار دهد ، به گونه ای طراحی می شود تا اطلاعاتی را که قبلاً چاپ شده اند خلاصه ، تحلیل، و ارزیابی کند. در این گونه مقالات به ندرت یافته ای تجربی و جدید گزارش می شود . مقالات مروری روایی کاملاً مشخص دارند ً معمولاً انتقادی اند و باید تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه دهند . در آنها معمولاً توضیحات تجربی داده نمی شود ، ولی در مواردی ویژه ( مثلاً وقتی روشی یا فنی مرکز توجه باشد ) روش های تجربی منظور می شود . نقش مهم مقالات مروری راهنمایی به نوشتارهای علمی اصیل است . به همین دلیل دقیق وکامل بودن استنادهای ارائه شده امری ضروری است. تاکید می شود که مقالات مروری باید تجزیه وتحلیل انتقادی نوشتارهای علمی باشند . اگر مقاله مروری طولانی باشد ، ارائه خلاصه ای از نکات اصلی در پایان مقاله ضرورت پیدا می کند.

 اگرچه اکثر و یا همه اطلاعات فراهم آمده در مقاله مروری قبلاً چاپ شده است، اما چاپ مقاله جدید معمولاً مشکلی را بوجود نمی آورد چرا که ماهیت مرور یک اثر معمولاً روشن و پذیرفته شده می باشد. همچنین نباید چنین تصور شود که این مقالات هیچگونه نکات جدیدی را در بر ندارند چرا که بسیار اتفاق می افتد که ایده ها ، الگوها و نظریه های جدید از این نوع مقالات سرچشمه می گیرد. مقاله مروری معمولاً بوسیله نویسنده ای تهیه می شود که با متون نوشته های رشته خود آشناست و به مسئله مورد بررسی نیز احاطه کامل دارد.

مقاله گرد آوری

این نوع مقاله صرفاً به گردآوری انعکاس نظرات متفاوت مندرج در نوشته های مرتبط با موضوعی خاص می پردازد و در واقع کار نویی را عرضه نمی کند . تفاوت آن با مقاله تحلیلی آن است که به ارائه نظر جدیدی منتهی نمی شود و اختلافش با مقاله مروری آن است که الزاماً به سنجش و ارزیابی کلیه آثار پیشین نمی پردازد . در این صورت ، چنین نوشته ای را نمی توان یکی از انواع مستقل مقاله علمی به حساب آورد.

مقاله ترجمه ای

مقاله ترجمه ای ، برگردان سلیس و روان و در عین حال دقیق مقاله ای از زبان بیگانه به زبانی آشنا برای مخاطبان است . در این نوع مقالات ساختار مقاله اصلی حفظ می شود .

مقاله کنفرانس

مقاله ای است که در یک کتاب یا مجله یا به عنوان بخشی از شرح در همکردهای یک سمپوزیوم ، کنگره ملی و بین المللی ، کارگاه آموزشی ، میزگرد و یا از این قبیل به چاپ رسیده است . چنین کنفرانسهایی معمولاً برای ارائه داده های بدیع طراحی نشده اند و لذا ویژگی های انتشارات بدیع را ندارند . ارائه هایی از این قبیل اغلب مروری هستند ، که آثار نسبتاً اخیر را مورد بررسی قرار می دهند . برخی از اطلاعات گزارش شده در کنفرانس ها به شکل گزارش های اولیه هستند که در آنها داده های بدیع و تازه اضافه می شوند ولی علی رغم آن، کیفیت مقالات علمی را ندارند. البته در موارد بسیاری نویسندگان این نوع آثار با تثبیت داده های خود ، آنرا کیفیتی می بخشند که مورد پذیرش مجلات علمی قرار می گیرد.

منبع: کتاب (نگارش مقاله ، گزارش و سایر انتشارات علمی / نویسندگان : دکتر زهیر حیاتی و رحیم علیجانی / نشر چاپار)

/ 0 نظر / 91 بازدید