چارچوبی برای نوشتن گزارش اقدام پژوهی

صفحه اول:

 • عنوان؛ تاریخ و نام همکاران را در صفحه اول گزارش نوشته اید؟

فهرست مطالب

 • جدول محتوا یا فهرست مطالب گزارش را تهیه کرده اید؟

مقدمه

 • مطالعه شما بر چه موضوعی متمرکز بوده است؟
 • دلیل اصلی انتخاب این موضوع برای مطالعه چه بوده است؟
 • در این مطالعه برای یادگیری یا فهمیدن چه موضوعی تلاش کرده اید؟
 • هدف شما از این مطالعه چه بوده است؟
 • چه عوامل تجربی و ... باعث شد که شما به انجام این مطالعه علاقمند شوید؟
 • سوال های اصلی مطالعه شما چه بوده است؟

مطالعه پیشینه

 • چه پیشینه ای درباره موضوع مورد مطالعه شما وجود دارد و چرا مطالعه آن برای درک موضوع اهمیت دارد؟
 • تاکنون درباره موضوع مورد مطالعه شما چه مطالعاتی انجام شده است؟
 • به چه دلیل این مطالعات به موضوع مورد مطالعه شما ارتباط دارند؟
 • مطالعه شما در بین مطالعات انجام شده چه جایگاهی دارد؟
 • چارچوب نظری مطالعه شما چیست؟ نظریه یا نظریه هایی که پژوهش(مطالعه) خود را بر پایه آنها قرار داده اید؛ توصیف و معرفی کرده اید؟ در چارچوب نظری؛ اصطلاحات و مفاهیم پایه و اصلی مطالعه خود را توضیح داده اید؟
 • در مطالعه شما چه حیطه هایی بررسی می شوند؟
 • منابع نظری و تجربی مربوط به مطالعه شما چیست؟

توصیف زمینه پژوهش(مطالعه)

 • مطالعه در چه محیطی (مدرسه؛کلاس درس و...) انجام می شود و داده های آن از چه محیطی جمع آوری می شوند؟
 • آیا ویژگی های محیطی را که مطالعه شما در آن انجام می شودتوصیف کرده اید؟ این ویژگی ها می تواند شامل توصیف مدرسه؛ کلاس درس؛ برنامه درسی یا ... باشد.
 • در کلاس درس بر پایه مطالعه شما چه فعالیت هایی انجام شده است؟
 • در این مطالعه دانش آموزان در چه فعالیت هایی شرکت کرده اند؟
 • چه کسانی در مطالعه شما مشارکت داشته اند و چکونه آنها را انتخاب کرده اید؟
 • در مطالعه شما روابط بین مشارکت کنندگان چگونه بود و بر پایه طرح مطالعه؛ نسبت به هم چه رفتاری داشتند؟
 • مشارکت کنندگان در مطالعه شما؛ چه ویژگی های جمعیت شناختی داشتند؟
 • در این مطالعه؛ اطلاعات از چه افرادی (والدین؛ معلمان؛ دانش آموزان؛ مدیر؛ راهنمایان و...) جمع آوری شد و چگونه از صحت اطلاعات مطمئن شدید؟

جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

 • از چه رویکرد یا طرح پژوهشی (آزمایشی؛ مطالعه موردی؛ کیفی؛ کمی و...) برای مطالعه استفاده کردید؟
 • به چه دلیل از این رویکرد یا طرح پژوهشی استفاده کردید؟
 • در این مطالعه؛ چه داده های مهمی را جمع آوری کردید؟
 • از چه روش هایی (یادداشت برداری میدانی؛ مشاهده تدریس، پرسش نامه، دست نوشته های آموزشی معلم و ...) برای جمع آوری داده ها استفاده کردید؟
 • در چه زمان هایی از ابزارهای جمع آوری داده های پژوهش(مطالعه) استفاده کردید؟
 • چگونه داده های تجزیه و تحلیل شده را تفسیر کردید؟
 • چگونه صحت و درستی داده های جمع آوری شده را اثبات کردید؟
 • چگونه برنامه زمانی اجرای پژوهش را تدوین و تنظیم کردید؟ برنامه زمانی را از ابتدا تا انتهای مطالعه به ترتیب بنویسید.

یافته ها

 • چه چیزی از انجام این مطالعه یاد گرفتید؟
 • یافته های اصلی مطالعه شما چه بود؟
 • آیا شواهدی را که از یافته های مطالعه شما حمایت می کنند ارائه کرده اید؟
 • آیا یافته های مطالعه را همراه با شواهد آن به طور منطقی طبقه بندی؛ تفسیر و تدوین کرده اید؟

توصیه ها

 • چگونه سایر همکاران آموزشی شما می توانند از مطالعه ای که انجام داده اید؛ استفاده کنند؟
 • از انجام این مطالعه چه احساسی به شما دست داد؟
 • برای سایر همکارانی که بخواهند از یافته های مطالعه ای که انجام داده اید استفاده کنند؛ چه پیشنهادهایی دارید؟
 • این مطالعه چه علاقه هایی را در شما ایجاد کرد؟
 • از یافته های مطالعه شما چه کسانی سود می برند؟
 • آیا از مطالعه شما می توان در سایر شرایط یا موقعیت ها استفاده کرد؟
 • آیا در انتهای مطالعه؛ به سوال جدیدی رسیدید؟ در صورت مثبت بودن آن سوال چه بود؟
 • چگونه می خواهید این مطالعه را بر پایه سوال جدید؛ مجددا اجرا نمایید.

نتیجه گیری

 • خلاصه پژوهش و نتایج آن را نوشته اید؟

منابع

 • فهرست منابع مورد استفاده در مطالعه را تنظیم و تدوین کرده اید؟

پیوست

 • آیا سوال های مصاحبه؛ پرسشنامه و ... را که با استفاده از آن ها داده های مورد نیاز مطالعه جمع آوری شده اند در پیوست گزارش ارائه کرده اید؟

منبع: رشد تکنولوژی آموزشی دی 1392 ؛صص28-29

 

/ 0 نظر / 151 بازدید