مسائل روانشناسی

گفتن حقیقت مهم است ،این مهم نیست که ما راست می گوییم ودیگران اشتباه می کنند.

هیچ هدفی بدون طی کردن مسیروراه دست یافتنی نیست.

آنچه در ظاهر شخص می بینیم ،به ندرت دقیقا همان چیزی است که آن شخص است.

در واقع ما هیچ چیز را کنترل نمی کنیم مگر رفتار وکردار و تصمیمات خودمان.

ما از همان اول پدر ومادر زاده نشده ایم، بلکه باید بیاموزیم که چگونه می توان پدر ومادر بود.

/ 0 نظر / 21 بازدید