نگارش مقاله علمی

عنوان

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می‏دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد. عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعنی به گونه‏ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولاً ابتدا فهرست عناوین مندرج در یک مجله علمی را می‏خوانند به خود جلب نماید. همچنین عنوان باید کوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد. تعداد کلمات در عنوان را حداکثر دوازده واژه بیان کرده‏اند.

چکیده

چکیده، خلاصه جامعی از محتوای یک گزارش پژوهشی است که همه مراحل و اجرای اصلی پژوهش را در خود دارد. هدف‏ها، پرسش‏ها، روش‏ها، یافته‏ها و نتایج پژوهش، به اختصار، در چکیده آورده می‏شود. در متنِ چکیده باید از ذکر هرگونه توضیح اضافی خودداری شود. مطالب چکیده باید فقط به صورت گزارش (بدون ارزشیابی و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) به صورت فعل ماضی تهیه شود.چکیده در حقیقت بخشی کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته می‏شود و نباید پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود.

وازگان کلیدی

معمولاً در انتهای چکیده، واژگان کلیدی پژوهش را بیان می‏کنند تا به خواننده کمک کنند، پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. معمولاً با توجه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله بیان می‏شود.

مقدمه

این بخش از مقاله به نحوی نوشته می شود که خواننده را آماده ورود به بحث اصلی مقاله نماید، به این منظور در مقدمه یک مقاله علمی—پژوهشی به ترتیب ذرباره نکات زیر توضیح داده می شود:1) اهمیت و ضرورت موضوع 2) پیشینه موضوع 3) حدود و ثغور و ابعاد مسئله مورد پژوهش و قلمرو موضوعی آن 4) مسئله اصلی تحقیق 5) اهداف مقاله 6) ساختار مقاله

 مبانی نظری

ادبیات تحقیق یا مبانی نظری، به تشریح مفاهیم، تعاریف و تاریخچه موضوع تحقیق می پردازد. نویسنده مقاله باید بر ادبیات تحقیق مسلط بوده و مبانی نظری موضوع تحقیق خود را به طور مختصر ولی کاربردی بیان نماید. مبانی نظری تحقیق باید با استناد و ارجاع علمی آورده شود. یک مقاله خوب باید بخش مبانی نظری قابل قبولی داشته باشد.

در ارائه مطالب نظری باید از آوردن مطالب تکراری، خسته کننده، قدیمی و حاشیه ای اجتناب شود وانسجام و پیوستگی  مطالب حفظ گردد. در این قسمت و قسمت های دیگر مقاله می توان برای نشان دادن عناوین فرعی موضوع مقاله از کدهای فرعی استفاده کرد.

روش شناسی

بخش روش شناسی پژوهش بیانگر جزئیات بیشتری درباره چگونگی انجام آن است. در این بخش باید پیرامون نکات زیر به اختصار توضیح داده شود :1) نوع و روش تحقیق  2)جامعه ونمونه آماری  و روش نمونه گیری  3 ) قلمرو مکانی و زمانی  4 ) روش و ابزارهای گردآوری داده ها 5) روش سنجش روایی و پایایی اندازه گیری و 6) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدن به نتایج

یافته های تحقیق

در بخش یافته ها نکات اصلی حاصل از پژوهش توضیح داده می شود و ضمن آن به فرضیه ها نیز اشاره می گردد. لازم به توضیح است که در این قسمت نباید خیلی به جزئیات آماری وارد شد و ذهن خواننده را با ارائه آمار و ارقام غیر ضروری و فرعی، از مسأله اصلی و یافته های مهم پژوهش منحرف نمود. به عبارت دیگر، بهتر است که تعداد جداول، نمودارها یا شکل ها در این بخش بیش از 2 تا 3 مورد نباشد . معمولاً یکی از جداول خلاصه ای از ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری را نشان می دهد و جدول یا نمودار های دوم و سوم یافته های مهم پژوهش را به اختصار بیان می کنند.

بحث و بررسی

در این قسمت، ابتدا به اهداف مقاله که قبلاً در بخش مقدمه آمده بود، اشاره اشاره می شود و متناسب با آن توضیحاتی دال بر میزان تحقق آن در مقاله ارائه می گردد. محقق باید برداشت های خود را از فرایند تحقیق و دستاوردهای آن به روشنی بیان کند و دلایل و چرایی احتمالی مربوط به وجودروابط بین متغیرهای مورد مطالعه و میزان شدت و ضعف آن را از منظر خود تشریح نماید. در بخش بحث و بررسی، معمولاً نقاط اشتراک و افتراق یافته های پژوهش با ادبیات و پیشینه تحقیق به طور مستدل و منطقی بیان و برداشت محقق از آن از دو دیدگاه نظری و کاربردی توضیح داده می شود .

نتیجه گیری

در این بخش از مقاله، نتایج به دست آمده از پژوهش به اجمال بیان می شود و سهم مقاله در ارتقای سطح علمی موضوع مورد بحث توضیح داده می شود . همچنین زمینه های کاربردی نتایج تحقیق درسازمان ها تشریح و نکات مبهم و قابل پژوهش جدید و نیز گسترش موضوع مورد بحث به زمینه های دیگربرای محققان آینده پیشنهاد می گردد. محدودیت های پژوهش از جمله در زمینه روایی درونی و بیرونی ابزارسنجش نیز در بخش نتیجه گیری مورد بحث قرار می گیرد.

منابع

منابع مورد استفاده در نوشتن مقاله علمی به تفصیل در این قسمت می آید. ابتدا منابع فارسی سپس منابع زبان دیگر که عموماً به انگلیسی است نوشته می شود. منابع علمی به ترتیب حروف الفایی نام خانوادگی نویسندگان آنها تنظیم می شود .

منبع : راهنمای نوشتن مقاله علمی پژوهشی / دکتر وجه ا... قربانی زاده

روش تهیه پژوهشنامه / دکتر علی اکبر سیف

/ 0 نظر / 12 بازدید