آنچه لازم است درباره اقدام پژوهی بدانید

در اینجا مثالهایی از سوالات جامعه شناسی و اقدام پژوهی آمده است تا اختلاف بین آنها را نشان دهد.

سولات اقدام پژوهی                                                سوالات جامعه شناسی

چطور می توانم کیفیت کار معلمان                           ارتباطی بین تشویق معلم

 را به نحوی تحت تاثیر قرار دهم که                            و اقای معلم وجود دارد؟

 آنها در این مدرسه بمانند.

چطور می توانم روش مدیریتم را بهتر                   آیا روش مدیریت روی بهتر کار

کنم تا باعث تحریک کارگران به تولید                      کردن کارگران و تولید بیشتر

بیشتر شوم؟                                                       تاثیر دارد؟

من چطور می توانم میزان مشارکت                     آیا تغییر در ترتیب نشستن

شنوندگان را به وسیله تغییر در                            میزان مشارکت شنوندگان را

نشستن آنها تحریک کنم؟                                    افزایش می دهد؟

به بیان دیگر میتوان تفاوت اقدام پژوهی و پژوهش های دانشگاهی را در موارد زیر خلاصه نمود:

1) در اقدام پژوهی تغییرات بر اساس شرایط و قراین شغلی و محیط کار است امادر پژوهش های حرفه ای تغییرات براساس فرضیه مخبرانه شکل می گیرد.

2)در اقدام پژوهی نمونه واقعی مورد نظر است ولی در پژوهش های حرفه ای نمونه ها انتخابی است.

3)در اقدام پژوهی شخص شاغل و درگیر کار با مسئله درگیر استاما در تحقیق حرفه ای پژوهشگران برمسئله پژوهش نظارت دارند.

4)در اقدام پژوهی یافته های پژوهشی توسط خود شاغل و درگیر با مسئله به مرحله عمل در می آید اما در پژوهش های حرفه ای پژوهشگر یافته ها را به عوامل اجرایی ارائه می دهد.

5)در اقدام پژوهی یافته های پژوهشی توسط خود شخص شاغل و درگیر با مسئله مورد ارزیابی قرار می گیرد اما در پژوهش های حرفه ای پژوهشگر یافته ها را به عوامل اجرایی ارائه می دهد.

منبع : پژوهش نامه آموزشی شماره 115 آبان 1388

          وبلاگ چابک اندیش

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید