فهرست تعدادی از نشریات علمی-پژوهشی به همراه آدرس سایت

 

  • ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی           journals.bpj.ir
  • ادب پژوهی   research.guilan.ac.ir
  • رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   journals.miau.ac.ir
  • پژوهش های جغرافیایی      jrg.ut.ac.ir
  • انجمن مطالعات برنامه درسی ایران     icsa.org.ir
  • مجله بین المللی علوم انسانی   humanities.journals.modares.ir
  • روانشناسی مدرسه      uma.ac.ir
  • تحقیقات فرهنگی ایران     ijcr.ir
  • پژوهشگاه حوزه و دانشگاه      rihu.ac.ir
  • علوم قرآن و حدیث      journals.ut.ac.ir
/ 1 نظر / 22 بازدید
فتاحی

سپاس از زحماتتان موفق باشید به ماهم سربزنید[لبخند]