نگاهی کلی به درس پژوهی

درس پژوهی رویکردی برای توسعه حرفه ای است که طی آن معلمان با یکدیگر جهت تدوین طرح درس ، اجرا ، مشاهده و تحلیل نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش آموزان همکاری و مشارکت می نمایند. زمانی که معلمان در درس پژوهی شرکت می کنند ، فرصتی جهت تمرکز عمیق تر حواس خود بر روی موضوعات اصلی درسی می یابند . زمانی که معلمان به تدریس مشغولند زمان کمی برای چنین تمرکزی پیدا می کنند . بررسی چگونگی تفکر و یادگیری دانش آموزان بخشی از درس پژوهی است که در آن معلمان بیشتر متوجه احساسات دانش آموزان می گردند.گروههای درس پژوهی بررسی می کنند که چگونه دانش آموزان یاد می گیرند و تدریس چه چیزی به تجارب یادگیری آنها می افزاید . تحقیقات آنها منجر به آگاهی در خصوص این موضوع می شود که چه انگیزه و علایقی در دانش آموزان باعث تداوم حضور و یادگیری آنها در کلاس درس می گردد .

درس پژوهی زمینه ای را به منظور بررسی محتویات ،ارائه میدهد . معلمان با درک عمیقتر در دانسته های خود به این حس دست می یابند که چگونه موضوعات مختلف با هم تطابق یافته و همدیگر را می سازند . آنها زمانی را صرف بررسی و بازتاب بر برنامه های درسی و دیگر مواد آموزشی می کنند . آنها همچنین با هم در خصوص چگونگی انتقال محتوای دانش خود بصورت تجربی برای دانش آموزان کار می کنند.

زمانی که درس پژوهی در کل مدرسه انجام گردید ، بهسازی و پیشرفت بدون وقفه در بیشتر کلاسها رخ میدهد . تمام معلمان در مدرسه از ایده ها و دانش یکدیگر سود می برند .

/ 0 نظر / 18 بازدید