مدل های حضور پژوهش در درون مدرسه

- اقدام پژوهی

اقدام پژوهی یک راهبرد برای یادگیری هرچه بیشتر درباره تدریس و یادگیری است . با استفاده از اقدام پژوهی معلمان دانش بومی مورد نیاز برای پیشبرد یاددهی - یادگیری را تولید می کنند.

- درس پژوهی

درس پژوهی به معلمان کمک می کند تا برنامه های تدریس موضوعات درسی را عمیق تر تهیه و مرحله اجرا درآورند .گروهی از معلمان موضوعی خاص از برنامه درسی را برمی گزینند . آن را به عنوان واحد کار طراحی ، اجرا و ارزشیابی می کنند و از محصول آن در تدریس بهتر استفاده می برند . یکی از اعضا برنامه را اجرا و دیگران در جهت نیل به الگویی مشترک آنرا نقد واصلاح می کنند.

- استفاده از پژوهش های دیگران

یکی از مهمترین منابع دستیابی به دانش و اطلاعات در سطح مدرسه و کلاس درس ، استفاده از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران خارج مدرسه است . پژوهشگران آموزش و پرورش در طول زمان دانش متراکمی از موضوعات مرتبط با آموزش وپرورش فراهم ساخته اند که می تواند در بسیاری از موارد مورد توجه و استفاده دست اندرکاران مدرسه قرار گیرد . مدرسه می تواند به صورت مشخص برنامه هایی را برای ارائه یافته های پژوهشی مرتبط با کارکردهای مدرسه اختصاص دهد.

علاوه بر موارد مذکور ، پژوهش های دانش آموزی نیز برای معلمان فرصت هایی برای تفکر و پژوهش درباره تدریس فراهم می سازند . پژوهش های دانش آموزی عرصه ای برای تعمیق یادگیری دانش آموزان از طریق جستجو و پرسشگری است . معلمان ا عنایت به روش های تدریس فعال و آموزش پژوهش به دانش آموزان زمینه حضور آنها را در فعالیت های پژوهشی فراهم می سازند.

منبع :سواد پژوهشی معلم/ مولف : دکتر رضا ساکی

 

/ 0 نظر / 20 بازدید