تفاوت درس پژوهی و اقدام پژوهی

     درس پژوهی                                                  اقدام پژوهی

هدف پرورش حرفه ای معلم است                انجام پژوهش در حین عمل

فقط در کلاس و مدرسه قابل اجراست          در هر سازمانی قابل اجراست

گروهی است                                               هم گروهی می شود و هم فردی

طرح درس و راهنمایی عمل خاصی است      راهنمایی عمل خاصی ندارد

تاکید برغنی سازی فرایند آموزش                 شناخت مساله و بهسازی عمل    در مدرسه و سازمان

 

/ 0 نظر / 144 بازدید