مصوبات کارگروه پژوهش در اجلاس رؤسای آموزش وپرورش

اهم مصوبات کارگروه( شماره 18) با عنوان پژوهش و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت:
1. با توجه به نقش بی‌بدیل پژوهش در برنامه‌های تحولی نظام تعلیم و تربیت و رسالت تربیت دانش‌آموزان پرسشگر، فکور،مبتکر و نوآور،درس "روش تحقیق" حداقل در برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه منظور شود و در این راستا، پژوهش‌سراهای دانش‌آ‌موزی ساماندهی شده و حتی الامکان مدیریت آن به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش محوّل شود .
2. اعتبارات پژوهشی استان‌ها طبق برنامه و با مشارکت و کارشناسی پژوهشگاه مطالعات، به موقع توزیع و صرفا" در امورتحقیقاتی استان‌ها، مناطق و مدارس هزینه شود . همچنین برای مدارس سرانه پژوهشی نیز مشابه سرانه آموزشی وتربیتی" اختصاص داده شود.
3. در دوره های ضمن خدمت، آموزش روش تحقیق و اقدام پژوهشی به معلمان و کارکنان در اولویت قرار گیرد و برای تشویق معلمان پژوهشگر، مولف و مبتکر نیز سازوکار مناسب پیش بینی شود.
4. حذف نیروی کتابدار و متصدی آزمایشگاه، زمینه ساز آسیب به نظام پژوهش است. پیشنهاد می‌شود در طرح ساماندهی نیروی انسانی در این خصوص تجدید نظر شود .
5. ترتیبی اتخاذ شود تا با مدیریت نهاد پژوهشی وزارتخانه، هر معلم حداقل یک طرح پژوهشی یا اقدام پژوهشی را ترجیحا" در فصل تابستان به انجام برساند.
6. برای فرهنگیان و معلمان نیز پژوهش سراهای ویژه (مشابه پژوهش سراهای دانش‌آ‌موزی) پیش بینی و ایجاد شود.
7. ترتیبی اتخاذ شود تا جمع‌آوری اطلاعات طرح‌های مصوب پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش توسط پژوهشگران از مناطق وشهرستان تسهیل و تسریع شود.
8. در ساماندهی و بازنگری در تشکیلات و ساختار مناطق و شهرستان‌ها، موضوع تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گیرد و نیروی انسانی و جایگاه مناسبی متناسب با ویژگی‌های مناطق در امر پژوهش پیش بینی شود.
9. ترتیبی اتخاذ شود تا اولویت‌های پژوهشی استان‌ها، مناطق و شهرستان‌ها با مدیریت پژوهشگاه ساماندهی و اعلام شود و نیز با استفاده از ظرفیت‌های متقابل استانی، از انجام پژوهش‌های مشابه یا تکراری جلوگیری و بانک جامع اطلاعات پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود.
10. آموزش شیوه‌ها و رویکرد‌های جدید پژوهشی مانند درس پژوهشی، آینده پژوهی و پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات در اولویت قرار گرفته و تصمیمات و برنامه‌های وزارتخانه در سطوح مختلف، قبل از تصویب، ابتدا پژوهش، اجرای آزمایشی و ارزشیابی شده و در صورت تایید اجرای نهایی شده و یا تعمیم یابد.

/ 0 نظر / 18 بازدید